1. UVODNA IZJAVA

Uporabnik želi uporabljati spletno mesto na naslovu www.socomec.si (»spletno mesto«), ki je uradno spletno mesto Skupine SOCOMEC.

To spletno mesto objavlja splošne informacije o Skupini SOCOMEC in njenih izdelkih za občinstvo poučenih strokovnjakov (»uporabniki«).

Za dostop in uporabo tega spletnega mesta veljajo ti pogoji in določila uporabe (»pogoji in določila«) ter veljavna zakonodaja.

Izdelki in storitve, opisani na straneh spletnega mesta, ne predstavljajo poslovnih ponudb, navedene informacije pa niso pogodbeno zavezujoče.

Te so predmet sprememb ali izbrisa brez predhodnega obvestila. Uporabnike, ki želijo kupiti izdelke in/ali uporabiti storitve družbe SOCOMEC, vabimo, da se obrnejo na svoje lokalno prodajno mesto družbe SOCOMEC.

 

2. SPREJEM/SPREMEMBA POGOJEV IN DOLOČIL

Pogoji in določila začnejo veljati takoj, ko se uporabnik poveže s spletnim mestom.

Za uporabnike veljajo tako dolgo, dokler so povezani s spletnim mestom. Družba SOCOMEC lahko pogoje in določila redno posodablja ter si pridržuje pravico, da jih kadar koli spremeni (recimo zaradi prilagoditve zakonskim ali uredbenim spremembam).

Uporabnika pozivamo, da si jih ob vsakem obisku spletnega mesta ogleda. Spremembe so za uporabnika izvršljive takoj, ko so objavljene na spletnem mestu. Če se uporabnik s pogoji in določili ne strinja, mora prenehati z dostopom do spletnega mesta in storitev, ki jih ponuja.

 

3. DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA

Stroški za dostop in brskanje po spletnem mestu www.socomec.si so v celoti odgovornost uporabnika. Spletno mesto je dostopno ves čas, razen v primerih višje sile, okvare ali vzdrževalnih del, nujnih za pravilno delovanje spletnega mesta.

Družba SOCOMEC ne nosi odgovornosti za morebitno začasno, delno ali popolno nerazpoložljivost spletnega mesta, zlasti zaradi vzdrževanja, tehničnih težav ali, splošneje, pojava okoliščin zunaj njenega nadzora. Ne glede na okoliščine uporabnik priznava svojo usposobljenost in sredstva za dostop in uporabo spletnega mesta, prav tako priznava, da si družba SOCOMEC pridržuje pravico spremembe in začasne ali trajne prekinitve dostopa do celotnega ali dela spletnega mesta.

 

4. KODE IN GESLA ZA DOSTOP

Dostop do spletnega mesta www.socomec.si je odprt za vse uporabnike z internetno povezavo.

Nekatere storitve na spletnem mestu pa lahko zahtevajo kodo ali geslo za dostop, ki ga zagotavlja upravljavec teh storitev. Kode in gesla za dostop so zaupni, osebni, nedodeljivi in neprenosljivi. Uporabnik je odgovoren za upravljanje, shranjevanje in posledice uporabe svojih kod in gesel. Ob izgubi ali kraji uporabniškega imena in/ali gesla ali če uporabnik meni, da je tretja stranka dostopala do uporabnikovega računa, mora uporabnik svoje uporabniško ime in/ali geslo spremeniti ter o tem obvestiti družbo SOCOMEC po elektronski pošti na naslednji naslov: webmaster@socomec.com

Družba SOCOMEC ne more pod nobenimi pogoji nositi odgovornosti za njihovo nepošteno uporabo.

 

5. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Uporabnik priznava, da spletno mesto in njegovi sestavni deli, vključno z imenom domene, tvorijo polno in celotno lastnino družbe SOCOMEC, ki je lastnik pravic intelektualne lastnine za vse te in ki jih uporabnik tukaj soglaša spoštovati.

Razen ob predhodni pisni odobritvi družbe SOCOMEC se uporabnik zavezuje, da ne bo:

(a) razkril nobenih informacij o spletnem mestu, njegovi obliki, informacijah, specifikacijah in ponujenih storitvah;

(b) kopiral nobenega dela spletne strani ali dokumentacije;

(c) razstavil, razgradil ali razdružil celotnega ali dela spletnega mesta.

Izrecno je dogovorjeno, da se komunikacija ene stranke z drugo glede oprijemljivih ali nematerialnih elementov ali informacij po pogodbi ne bo v nobenem primeru smatrala kot izrecen ali impliciten prenos kakršne koli pravice (z licenco ali kakšnimi drugimi sredstvi) do izumov, znanja, poslovnih skrivnosti ali pravic intelektualne lastnine, ki tvorijo ali so del takšnih elementov ali informacij, razen za njihovo omejeno pravico do uporabe za predviden namen.

Sklicevanje na spletno mesto ne pomeni nikakršne licence ali dodelitve pravic, ki se nanašajo na njegove elemente, razen če je to izrecno določeno. Vsakršno kopiranje, reproduciranje, prikazovanje, predelava, spreminjanje, razširjanje celote ali dela spletnega mesta, kot tudi celotne ali dela njegove vsebine, ob pomoči kakršnih koli sredstev ali prek kakršnega koli medija so nezakoniti, razen če imetnik pravic, ki se nanašajo na zadevni element, poda predhodno soglasje, in pomeni dejanje ponarejanja, nelojalne konkurence in/ali parazitizma, ki je sankcionirano zlasti po členih L. 335-2, L. 335-3, L. 342-1 in nadaljnjih ter člena L. 716-1 francoskega zakonika o intelektualni lastnini in po členu 1240 francoskega civilnega zakonika.

Vsaka nepooblaščena uporaba spletnega mesta in/ali vseh ali delov njegovih sestavnih delov, zlasti z namenom komercialne koristi, je lahko na podlagi prej omenjenega predmet sodnega postopka, ki ga sproži imetnik zadevnih pravic, ki si pridružuje pravico zahtevati odškodnino. Družba SOCOMEC dovoljuje prosto uporabo fotografij, predstavljenih v delu »Galerija«, če to ni v nasprotju z zdravim razumom in ne škoduje ugledu družbe SOCOMEC. Na medijih, kjer se bodo fotografije reproducirale, se mora pod sliko pojaviti besedilo »© Socomec«. Uporabnik priznava, da sta vsa programska in strojna oprema, ki sta dostopni s tega spletnega mesta, predmet lastnih določb, ki jih urejajo te.

 

6. ODGOVORNOST

Uporabniki priznavajo, da bodo spletno mesto, ki jim je na razpolago, uporabljali na lastno odgovornost ter da morajo pred vsako uporabo izvesti kakršno koli nujno in/ali koristno preverjanje, ki je izključno njihova odgovornost. Priznavajo, da so izključno odgovorni za odločitev uporabe spletnega mesta kot ustreznega za njihove potrebe in za ohranjanje varnosti svojega računalniškega sistema.

Da bi se uporabnik izognil civilni in kazenski odgovornosti, se zavezuje, da spletnega mesta www.socomec.si ne bo uporabljal za kakršen koli prenos kakršne koli vsebine, vključno s programi, kodami, virusi ali drugimi postopki, katerih namen je uničiti ali omejiti funkcionalnost spletnega mesta www.socomec.si.

Kar se tiče uporabnika, družba SOCOMEC ne more biti odgovorna za kakršno koli, neposredno ali posredno, škodo zaradi uporabe spletnega mesta ali če uporabnik zaradi kakršnega koli razloga ne more dostopati do spletnega mesta. Uporabniki ščitijo in oproščajo družbo SOCOMEC vsakršne škode, ki se je pripetila zaradi tega, in pred vsakršno tožbo za ugotovitev odgovornosti, ki bi se lahko sprožila proti njej na podlagi teh pogojev in določil in/ali kakršne koli kršene pravice tretje stranke. Ob težji goljufiji si družba SOCOMEC pridržuje pravico za posredovanje vseh potrebnih informacij pristojnim organom, odgovornim za obravnavo takšnih goljufij in kršitev.

Nobena od strank ne more biti odgovorna za nobeno kršitev svojih obveznosti pod pogoji in določili, če ta izhaja iz: vladnega odloka, vključno s kakršnim koli umikom ali začasnim preklicem pooblastila, popolne ali delne stavke znotraj ali zunaj podjetja, požara, naravne katastrofe, celotne ali delne prekinitve ali okvare telekomunikacijskega ali električnega omrežja, dejanja računalniškega piratstva ali, splošneje, katerega koli drugega dogodka višje sile, kot to opredeljuje zakonodaja.

Stranka, ki se sklicuje na dogodek, mora nemudoma obvestiti drugo stranko o nezmožnosti izpolnitve svojih storitev. Začasna prekinitev ali zamuda pri izpolnjevanju obveznosti ne more v nobenem primeru biti razlog za neizpolnjevanje obveznosti, niti ne more povzročiti plačila odškodnine ali kazni za zamudo.

 

7. POVEZAVE S HIPERBESEDILOM

Spletno mesto www.socomec.si lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest.

Če družba SOCOMEC nadzora nad temi zunanjimi viri ne more izvajati, vas obveščamo, da nas določila in vsebina zunanjih virov ne zavezujejo, ter zavračamo vsako odgovornost za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali kakršen koli drug material, ki je na voljo na teh ali prek teh zunanjih virov. Zavračamo tudi vso odgovornost za dejansko ali domnevno škodo ali izgubo, ki izhaja iz uporabe ali v povezavi z njo, ali z dejstvom zaupanja vsebini, blaga ali storitev, ki so na voljo na teh zunanjih virih.

 

8. VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Veljavnost, tolmačenje in izvedba določil in pogojev ter razreševanje kakšnega koli spora, ki iz njih izhaja, ureja in tolmači francoska zakonodaja.

V primeru prevoda teh pogojev je zavezujoče besedilo v francoščini.

Stranki si bosta prizadevali za sporazumno reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz tolmačenja ali izvedbe te pogodbe.

Če se ne moreta sporazumeti in se spor nadaljuje, se stranki dogovorita, da bosta spor dodelili izključno sodiščem v Strasbourgu (Francija).

Družba SOCOMEC pa si pridržuje pravico do sprožitve sodnega postopka v državah razen Francije pred katerim koli drugim sodiščem z namenom zaščite svojih interesov.

 

9. VEČ INFORMACIJ

Za več informacij se lahko obrnete na družbo SOCOMEC na naslednjem naslovu:

SOCOMEC

1 rue de Westhouse BP 10

67235 BENFELD Cedex

(33) (0)3 88 57 41 41